הרשמה לעדכונים

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר המשרד ("האתר") המנוהל על-ידי אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', משרד עורכי דין, מרחוב יגאל אלון 98, תל-אביב ("משרד אגמון" או ״אגמון״).

תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") ומדיניות הפרטיות הזמינה כאן ("מדיניות הפרטיות" ויחד "התנאים") מסדירים את היחסים בין משרד אגמון לבין הגולש באתר ו/או המנסה לעשות בו שימוש )"המשתמש"), וכן את הגישה לאתר על חלקיו, לתוכן (כפי שמוגדר בהמשך) והשימוש במי מהם, ובכלל זאת בשירותים השונים המוצעים באתר לרבות כלים מקוונים דוגמת הבדיקה המקדמית (המוגדרת בהמשך). יתכן ובאתר יהיו זמינים מעת לעת, תכנים, מוצרים ו/או שירותים נוספים ("שירותים נוספים"). יתכן שהשירותים הנוספים יהיו כפופים לתנאים והוראות נוספות, אך אלא אם נאמר במפורש תנאים והוראות אלה לא יגרעו מהוראות התנאים ויחשבו חלק מהתנאים.

ניסיון לעשות שימוש באתר (לרבות על דרך של גלישה, הזנת פרטים או שימוש בבדיקה המקדמית), מי מחלקיו ו/או במי מהתכנים, מהווים הסכמה לתנאי השימוש, לרבות הסכמת התאגיד שבשמו או עבורו המשתמש עושה שימוש באתר. המשתמש מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה ואם אינו מסכים למי מהם לחדול מלעשות כל שימוש באתר, בתכן ובכל חלק של מי מהם (לרבות בשירות המקדמי).

1.      שימוש באתר.

1.1.        האתר מציע למשתמשים מידע אודות אגמון ותכנים שונים, לרבות שאלונים וכלי המלצות ממוכנים שנועדו להגיש למשתמשים ידע משפטי מקדמי לצרכיהם האישיים בלבד ("הבדיקה מקדמית"). מובהר שעצם השימוש באתר (כולל הבדיקה המקדמית) אינו יוצר בינו לבין אגמון יחסי עורך דין-לקוח.

1.2.        האתר, לרבות הבדיקה המקדמית הינם אינפורמטיביים בלבד ואין בשימוש בהם כדי להוות שירות משפטי או ייעוץ משפטי.

1.3.        לגבי הבדיקה המקדמית, מובהר כי השימוש בה נעשה על אחריות המשתמש בלבד. הבדיקה המקדמית מבוססת על הנתונים שמזין המשתמש ולאגמון אין כל השפעה על נתונים אלה, או על השימוש שהמשתמש עתיד לעשות בידע שנמסר לאחר הבדיקה. בנוסף, לאגמון אין את היכולת לפקח, לייעץ או להסביר למשתמש את משמעות השימוש שלו בבדיקה המקדמית והנתונים שהוא מזין.

1.4.        המשתמש מצהיר שידוע לו כי הבדיקה הראשונית הינה ממוכנת לחלוטין ואינה כפופה לביקורת אנושית. זו סיבה נוספת שבגללה המשתמש מצהיר שידוע לו שיתכן יפלו טעויות בידע ובתוצרים שיסופקו לו. אגמון אינו נוטל על עצמו אחריות מקצועית על הידע והתוכן שיספק המשתמש במסגרת הבדיקה המקדמית או על תוצאותיה – הבדיקה אינה תחליף לייעוץ משפטי.

1.5.        אגמון יהיה רשאי בכל עת להפסיק כל תכן, פעילות, מוצר ו/או שירות הזמינים באתר לרבות הבדיקה המקדמית, ולרבות גישה לכל מוצר צד שלישי (כפי שמוגדר להלן), ביחס לכל המשתמשים או חלקם, באופן קבוע או זמני והמשתמש מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

2.      עדכונים ודיוורים.

השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתו עשוי להיות מותנה ברישום. לצורך השלמת הרישום לאתר, יש להזין לכל הפחות את שם המשתמש ושם התאגיד עבורו מתבקשת הבדיקה המקדמית. לצורך קבלת עדכונים נוספים (שיתכן שיהיו בגדר דברי פרסומת ודיוור ישיר), ככל המשתמש יבחר בכך, יתבקש המשתמש להזין גם כתובת דוא"ל.


 

3.      מצגים והתחייבויות.

3.1.        המשתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית להתחייב, בעבור עצמו או בעבור התאגיד בשמו הוא פועל, ובגיל מספק על פי דין ליצור חוזה מחייב.

3.2.        בנוסף, כל משתמש מתחייב כי:

3.2.1.                   הפרטים שיימסרו על ידו יהיו נכונים מלאים ומדויקים;

3.2.2.                   במידה והמשתמש פועל בשם אחר, לרבות בשם תאגיד, המשתמש נציגו המורשה ורשאי להתחייב בשמו לכל דבר ועניין;

3.2.3.                   המשתמש לא יעשה שימוש בשם אדם אחר;

3.2.4.                   במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר לאגמון באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת: mati@agmon-law.co.il.

3.3.        מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים למשרד אגמון לפי כל דין, משרד אגמון יהיה רשאי לסרב לרישום של המשתמש, או לחסום את השימוש של המשתמש באתר, בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתו, המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים:

3.3.1.                   מעשה בלתי חוקי או הפרה של הוראות הדין;

3.3.2.                   הפרת תנאי מהתנאים או תנאי הצדדים השלישיים;

3.3.3.                   מסירת פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן; או

3.3.4.                   מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באגמון או במשתמשים אחרים או בפעילותו התקינה של האתר.

3.4.  אגמון אינו מתחייב כי (א) האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית (לרבות למחשבי אגמון), קלקולים, תקלות או כשלים (לרבות בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת אחרת של אגמון ו/או של מי מטעמו); (ב) השירות או התכנים באתר יהיו זמינים ללא הפסקות, שיבושים, הפרעות או טעויות; או (ג) האתר יענה על ציפיות או דרישות המשתמש או כי יתאים למטרה מסוימת.

4.      זכויות קנייניות.

4.1.        כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל), באתר, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים, בשירותים וברכיבים אחרים באתר, וכן בכל המצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי או יצירה הקשורים באתר ("זכויות הקניין הרוחני") הינן קניינו המלא והבלעדי של משרד אגמון ו/או של צדדים שלישיים שהרשו למשרד אגמון להשתמש בהן. לא תהיה למשתמש כל זכות מכל סוג שהיא בזכויות הקניין הרוחני, מלבד זכות שימוש באתר לצרכיו האישיים לפי התנאים.

4.2.        מובהר כי לצרכי התנאים, המונח תכן כולל כל ידע, פרט, מידע, לרבות, מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קול, קובץ וידאו, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק, תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיום שהוא.

4.3.        משרד אגמון מעניק בזאת למשתמש רישיון לא בלעדי, מוגבל והדיר, שאינו ניתן להעברה, המחאה או למתן רישיונות-משנה, לעשות שימוש אישי באתר, אך למטרות המפורטות בתנאים ובכפוף לתנאים. פרט לאמור, משרד אגמון לא מעניק, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים או זכויות הקניין הרוחני ושומר על זכויות אלה באופן מלא.

4.4.        ככל שהמשתמש יבחר לשלוח למשרד אגמון תובנות, המלצות או השגות, לרבות בקשר עם האתר או מי מהשירותים או המוצרים המונגשים בו ("תובנות"), המשתמש נותן למשרד אגמון זכות שימוש בלתי מוגבלת, בלתי הדירה, הניתנת להמחאה, העברה או להענקת רישיונות משנה, לרבות באמצעות צדדים שלישיים, לפי שיקול דעתו הבלעדי מבלי שהמשתמש יהיה זכאי לתמורה כלשהי בקשר עם התובנה שמסר.

5.      תחזוקה, תיקונים, שיפורים ותוספות.

משרד אגמון רשאי לשנות, לשפר, לשדרג, להוסיף, לתקן, להתאים, לתחזק ולעשות כל פעולה אחרת באתר או בכל חלק ממנו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי הפעולות האמורות עלולות להיות כרוכות בתקלות ו/או הפרעות. משרד אגמון לא יהיה חייב לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי משרד אגמון בגין האמור.

6.      שימוש אסור באתר.

המשתמש מתחייב לא לעשות ולא לאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות:

6.1.        פעולה שעלולה להאט, לפגוע או לשבש את פעילות האתר.

6.2.        עריכה מחדש או הפצה, שיווק, העתקה, שכפול, הדפסה, שימוש או מסירה לאחרים, בכל דרך שהיא, של תכנים המופיעים באתר;

6.3.        פעולה שעלולה לסרוק, לחפש להעתיק ו/או לאחזר תכן מהאתר, לרבות באמצעות רובוטים (Robots), קרולרים (Crawlers) או כל אמצעי אחר.

6.4.        שימוש בשירות באופן שונה מהאמור בתנאים, לרבות בדרך שמשנה תכן כלשהו או מוסיף לו תכן אחר, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים;

6.5.        שימוש בשמות ובסימנים המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת משרד אגמון מראש ובכתב.

6.6.        שימוש כלשהו בתכני האתר לרבות בבדיקה הראשונית ותוצאותיה ובתכנים המשפטיים המוצעים בו לצורך מסחרי או שלא בהתאם לתנאים, מבלי לקבל את הסכמת משרד אגמון מראש ובכתב;

6.7.        לאפשר לאחרים לעשות שימוש באתר או בתכני האתר ובתכנים בו בתמורה או ללא תמורה.

6.8.        כל פעולה שעלולה להפר או לעמוד בניגוד להוראות הדין, או להפר זכויות של צדדים שלישיים, ובתוך כך העלאה של תכנים העלולים להיחשב כשליליים, פוגעניים, להפר כל דין או זכות של צד שלישי כלשהו, להתחקות או להטריד אדם אחר.

7.      קישורים ומוצרי צד שלישי.

7.1.        בחלק מהשירותים נעשה שימוש בפתרונות, מוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, לרבות שפותחו עבור משרד אגמון על ידי צדדים שלישיים ("מוצרי צד שלישי"). כך למשל ניתן להתנסות בבדיקה המקדמית באמצעות ישומון Polibot, הכפוף גם להוראותיה של  חברת The best of breed, וכך למשל יופיעו קישורים לאתרים אחרים בהם לדעת משרד אגמון עשוי להימצא תכן שיעניין את המשתמשים (למשל דברי חקיקה נמצאים באתרים ממשלתיים, אתרים של רשויות רלבנטיות ואתרים של מובילי דעה בתחומים מסוימים).

7.2.        המשתמש מאשר שהתנאים של אותם צדדים שלישיים (לרבות מדיניות הפרטיות שלא אותם צדדים שלישיים לדוגמא) יחולו על השימוש שיעשה במוצרי צד שלישי.

7.3.        משרד אגמון אינו שולט או מפקח על התכנים שנמצאים או שניתנת אליהם גישה במוצרי הצדדים שלישיים, אינו מאמץ או מסכים למי מהם ואנו ערב לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. משרד אגמון לא יהיה אחראי לתכנים אלו, ולא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש במי ממוצרי הצד השלישי ו/או התכנים שניתן לגשת אליהם באמצעות מוצרים אלה.

8.      הגבלת אחריות.

8.1.        משרד אגמון פועל כדי שהאתר והתכן (לרבות המידע המוצג באתר והבדיקה המקדמית) יהיו נכונים ומדויקים.  יחד עם זאת, יתכן שיהיו תקלות, טעויות, אי דיוקים או ליקויים בתכן (לרבות מידע שנמסר לך) או בדרך העברתו אליך, בשל תקלה טכנית, תקלת אנוש, שלנו או של צדדים שלישיים, או כל סיבה אחרת. משרד אגמון או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, בקשר לאמור, לרבות ביחס לאי דיוקים או טעויות שנפלו ביחס לתכן המופיע באתר, לבדיקה ותוצאותיה או נזק שינבע מהשימוש באתר או בבדיקה המקדמית. כל משתמש מוותר באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה, על כל טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי משרד אגמון או מי מטעמו בקשר לאמור, לרבות בקשר עם זמינות התכן באתר (והפסקת כל פעילות, תכן או שירות), עדכניותו, הבדיקה ותוצאותיה, בין אם ידועים לו בעת השימוש ובין אם יוודעו לו בעתיד.

8.2.        המשתמש מסכים כי משרד אגמון וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי שמקורם במעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו, או נסיבות שאינן בשליטת משרד אגמון, לרבות תקלות שיגרמו על ידי צד שלישי כלשהו וכו'.

8.3.  משרד אגמון נוקט באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע שנמסר באתר. עם זאת, האתר ומאגרי המידע של משרד אגמון, לרבות השרתים והמערכות התומכות במי מהם, עלולים להיות נתונים לאירועי אבטחה (לרבות כהגדרתם בדין) ו/או לחדירה. משתמש המוסר את פרטיו פוטר את משרד אגמון או מי מטעמו מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או מי מטעמו עקב אירועי אבטחה ו/או חדירה כאמור, לרבות שימוש לרעה שנעשה באתר על ידי צדדים שלישיים במידע שהוא מוסר.

9.      כללי.

9.1.  משרד אגמון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון לתנאי השימוש יהיה בתוקף באופן מיידי או כאמור בו.

9.2.  על התנאים, השימוש באתר, בתכנים ובבדיקה המקדמית, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור במי מהם, יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הקשור למי מהאמורים, בין במישרין ובין בעקיפין, יתנהל בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו  ישראל בלבד.

9.3.  במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתנאים אינו תקף, או שאינו בר אכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שנמצא שאינם ברי אכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ללא שינוי.

9.4.  לא יראו עיכוב או הימנעות מצד משרד אגמון מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיו על-פי תנאי השימוש כוויתור או כמניעה מצדו מלממש את זכויותיו בעתיד, אלא אם כן נעשה באופן מפורש ובכתב.

9.5.  תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, כל פנייה היא לנשים ולגברים כאחד וכן כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך.

9.6.  שאלות בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, ניתן להפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: mati@agmon-law.co.il.